VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 8. MARS 2011

 

Årsmøtet avholdes i Akershusmuseet, Strømsveien 74 kl. 19.00 Årsmøtet avholdes iflg. vedtektene. Per Klevan vil vise en video fra årets drift og Ragnar Halgunset vil orientere om kvernprosjektet.

 

TERMINLISTEN                                                                            

Vi forventer ikke så mye trykk fra foreninger og lag i år, men har likevel en del spennende ting og se fram til. En del ting er på plass. Den kulturelle skolesekken i Skedsmo går hver dag første uke i mai mens Rælingen kommer noe senere. 2. mai har vi Lørenskog Vestre Rotaryklubb på vandring og saging.

28. og 29. mai har Landslaget for lokalhistorie sitt årsmøte og vil besøke oss begge dagene. Fetsund lenser feirer 150 år og i den forbindelse vil det bli arrangert en ”fløterdag” søndag 19. juni. En del av vårt tømmer til kvernprosjektet vil bli ”soppet” i elva og fløtet til Skjærvagapet. Her tar vi det opp til saga på Åpen sagdag tirsdag 21. juni hvor vi vil skjære en del av tømmeret.

 

Av andre arrangementer vil vi delta på Strømmendagen i september, sagdag 28. september i eldres uke og STRØMMEN kveld 21. oktober. Vi har også hatt forespørsler om milorghistorien (les Strømmen 1) om framføringen av våpen til Åmodtdammen. Her vil vi arrangere en kveldstur til denne plassen med litt kåseri om hendelsen.

 

DUGNAD

Vi har foreløpig bare satt opp en dugnadskveld den 28. april ved Slora. Andre dager kan bli aktuelt ved Mølleparken eller når Trevarebrua er ferdig.

 

 

Sagelvas Venner

Årsmelding 2010

 

Styret i 2010


har bestått av: Alf Stefferud (leder), Per Klevan (nestleder/sekretær), Arne S. Dolven, Rita Kamhaug og Jens E. Karlsen (styremedlemmer), Kirsten Johansen og Liv Guri Hegge (varamedlemmer). Trygve Tørres har utført arbeidet som regnskapsfører og har også deltatt i styremøter.

Revisjon: Rolf Sundby (revisor) og John Amlie (vararevisor).

Valgkomité: Jorunn Karlsen, Tore Kristiansen og Thor Thoresen

 

Møteaktivitet


I løpet av 2010 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt fem styremøter. To medlemsmøter ble arrangert som Åpen sagdag med underholdning og en Strømmenkveld i Skedsmo bibliotek i oktober med lansering av boka om Trevar’n. Arrangementene ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel.

 

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2010

Strømmensaga


Det har vært en utstrakt virksomhet på saga i løpet av sesongen. I tillegg til alle demonstrasjonene for publikum har busserullgutta gjennomført en rekke praktiske forbedringer på saga. Dette for å bedre sikkerheten og tilbudet til de besøkende med for eksempel nye benker skåret av tømmer.

Lions Club Strømmen fylte 40 år i år og ville markere dette med å gi en gave som skulle komme lokalmiljøet til gode. Valget falt på Sagelvas Venner som ved en seremoni på saga mottok kr. 70 000 til bygging av det nye kvernhuset.

På de åpne sagdagene har saga blitt brukt som konsertarena med aktører som Strømmen korforening og musikkgruppa TET. I september ble saga besøkt av statsrådene Anniken Huitfeldt og Knut Storberget i forbindelse med en befaring av Friomsorgs arbeid langs elva.

Til å forestå den daglige driften av saga er det oppnevnt en driftskomité på tre personer med personlige varamenn. Steinar Bunæs (varamann Ragnar Halgunset), Egil Johnsbråten (varamann Trygve Fledsberg) og Alf Stefferud (varamann Per Klevan)-

 

Kvernhus


For å komplettere sag/møllemiljøet i Sagdalen er det besluttet å bygge et mindre kvernhus. En komité bestående av Ragnar Halgunset (leder), Egil Johnsbråten, Steinar Bunæs, Elljarn Jordet og Jan Ove Teksum (Skedsmo kommune) er i sving og planlegger arbeidet med et laftet bygg på 4 x 4 m som skal settes opp i nær tilknytting til saga og som skal drives med vann fra samme uttak. Arbeidet med lafting er planlagt å komme i gang til våren.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) og elvevandringer


DKS vandringene ble igjen gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo og Rælingen kommuner hadde fått tilbudet og til sammen ble ca. 800 elever guidet. Elevene viste stor interesse for å se hvordan ei oppgangssag etter modell av ei 300 år gammel vannsag fungerte i praksis. På museet ble elevene vist film fra industrivirksomheten på Strømmens Verksted i 1950-åra.

Som vanlig har det også blitt gjennomført en rekke vandringer for foreninger, lag og bedrifter, men nå med demonstrasjon av saga som et nytt høydepunkt.


Årets Strømmendag ble arrangert 4. september. Sagelvas Venner deltok sammen med Strømmen Vel i felles stand som ble godt besøkt av de fremmøtte.


Strømmenkveld i biblioteket ble arrangert 25. oktober i samarbeid med Trevarn’s Venner og Strømmen Vel. Kveldens tema var også i år Strømmen Trevarefabrikk med innlegg av nyzealenderen Paul Chaplin som snakket om det første huset på Sydpolen som var levert av Strømmen Trevarefabrikk i 1899. Den nye boka om Trevar’n, skrevet av Steinar Bunæs, ble solgt til spesialpris i stort antall og musikkgruppa TET, Strømmen Damekor og Barnekabareten fra 1952 sørget for underholdning.

 

Fiskekomiteen, som er et samarbeid mellom Strømmen Vel og Sagelvas Venner, har utarbeidet en rapport om fisk i Sagelva som er overlevert kommunen. Rapporten viser mulighetene og hva som må til for å få fisk tilbake i elva. Det tas noe fisk i elva i dag, men mye gjenstår å gjøre før elva er slik vi ønsker å ha den. Videre samarbeides det med kommunen om opparbeidelse av Vassøyastien langs elva vestover fra Stasjonsveien. I den sammenheng ble det i år utført rydding av en gangsti fra Sagtun til Heimen borettslag.

 

Dugnader


Med god innsats fra medlemmer ble to dugnader med rydding langs elva og i sagområdet gjennomført i april/mai.

 

Et nytt hefte presenterer Strømmensaga og viser i tekst og bilder prosjektet fra ide til ferdig sag slik den framstår i dag. Heftet er skrevet av Steinar Bunæs og er godt mottatt av alle som ønsker å vite litt mer om prosjektet.

 

Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i år kommet ut med fire nummer mens hjemmesiden  (http://www.sagelvasvenner.org/) som ble lansert i 2009, hele tiden blir holdt à jour og videreutviklet av vår webmaster Jan Widén.

 

Våre støttespillere


Styret retter en stor takk til alle våre støttespillere som bidrar med gaver og økonomisk støtte til drift av oppgangssaga, utbygging av mølleparken og det nye kvernhuset. Takk også til Akershusmuseet og Skedsmo bibliotek for hjelp til å arrangere Strømmenkvelden og til Strømmen Sparebank som dekker våre utgifter til Saugdøla, porto, kopiering og rekvisita.

 

Økonomi


Regnskapet for 2010 viser et overskudd på kr. 200 264. Innestående på konto for oppgangssag kr. 749 135 og på driftskonto kr. 9 930.

 

Medlemstall:

Per 31.12.2010:   Personlige medlemmer      295        

                               Bedrifter / lag                         18          Sagelvas Venner           Årsresultat  2010

 

                                                        Inntekter              Utgifter

Medlemskontingent for 2009/10    kr   8 600,00

Medlemskontingent for 2011          kr 29 200,00        kr   37 800,00

Salg bøker/tegninger m/m                                                kr   35 426,00

Gaver                                                                                    kr 192 577,00

Guiding                                                                                kr    16 000,00

 Renter                                                                                 kr      5 834,07

Sum                                                                                      kr  287 637,07

 

El-anlegg Strømmensaga:

 (installasjon, faktura fra 2009)      kr  36 000,00

Vedlikehold og utstyr                        kr    9 476,25

Forsikringer                                          kr    1 500,00

Platter/Grafiske blad/Takt og Tonekr     5 333,00 

Trykking Heftet                                  kr   21 937,50

Telt                                                        kr    5 250,00

Gave Trevar’n                                    kr     5 000,00

Diverse småutgifter                            kr     2 876,50

Sum                                                      kr   87 373,25                                kr  87 3735,25

 

Årsresultat                                                                                                   kr 200 263,82          

Bank:

Beholdning          31.12.09                                                       31.12.10

 

Driftskonto           kr    42 113,19                     kr     9 929,94

Sagkonto              kr  516 901,01                     kr 749 134,58

Håndkasse           kr         399,50                      kr         613,00

Sum                       kr  559 413,70                     kr  759 677,52

-          kr  559 413,70

 

Årsresultat                                      kr 200 263,82

 

 

Trygve Tørres                                      Revidert og funnet i orden

Regnskapsfører                                                       Rolf Sundby

                                                                               Revisor

Strømmen 25.01.2011

 

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Liv Guri Hegge

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode