SAGELVAS VENNER 10 ÅR

 

Vi har ofte skrevet om «et travelt år for Sagelvas Venner». Ser vi oss tilbake har det helt fra 2002 vært innholdsrike år, og vi kan konstatere at våre hovedmål er nådd: Sagstien og oppgangssaga er kommet på plass, takket være stor innsats fra våre medlemmer, sponsorer, lag og foreninger som har bidratt med økonomiske midler. Samarbeidet med Skedsmo kommune har vært det aller beste.
Inne i bladet har vi trukket fram noen av de viktigste hendingene underveis. Det er vel ingen tvil om at STRØMMENSAGA har blitt en stor attraksjon - ikke bare innenfor Skedsmo. Gjennom NRK-programmet Glimt av Norge og andre reportasjer er Sagelvas historie gjort kjent i vide kretser. Som ekstrabonus har vi nå fått kvernhuset på plass i Mølleparken. Vi lever opp til vårt formål: å ta vare på og øke kunnskapen om historie og miljø knyttet til Sagelva. Iverksetting av forskjellige tiltak som vil ha en positiv betydning for elva og Strømmens befolkning.

Styret ønsker alle medlemmer en God Jul og et Godt Nytt År.
 
saugdola2012-4a
 
Alf ønsker velkommen til jubileumsarrangementet 4. november.
 

Sagelvahistorien

Interessen for Sagelvas unike historie har vokst fram over tid. Allerede under arbeidet med lagsmerket for Strømmen Vel i 1949 foreslo Halvor Haavelmo at "det maatte kunne lages et merke som viser tilbake til den virksomhet som er opphavet til den vakre, livlige by, Strømmen. I et ubebodd, uryddig, skogbevokset dalstrøk begynte om lag 1550 oppgangssagene aa kvine. Det ble Saugedalen." Noen år senere var det lokalhistorikeren Lars Andressen (1915-1988) som bidro til å øke fokuset rundt elvas historie da han i 1970-årene holdt flere lysbildekåserier om Strømmen og virksomheten langs Sagelva. Litt senere lagde Thor Sørheim på oppdrag fraSkedsmo kommune Lokalhistorisk opplegg - et pedagogisk hefte om vandring langs Sagelva - til bruk i undervisning på skolene.
 
 
saugdola2012-4b
 

Minnetavle fra 1992, fornyet i 2003.

 

 

Ved Lars Andressens bortgang etterlot han seg en stor foto- og kåserisamling som ble overdratt til Alf Stefferud. Med dette som startgrunnlag holdt Alf gjennom 90-årene jevnlige kåserier og vandringer rundt i Strømmen og langs Sagelva for lag og elever ved Stalsberg skole. I 1991 tok han initiativet til de to store infotavlene Kulturminner langs Sagelva, de ble reist i 1992 med støtte fra Strømmen Vel, Sagdalen og Strømmen Rotaryklubber, Skedsmo kommune og Akershus Fylkesmuseum. I 1993 foretok Alf noen grundige saumfaringer langs Sagelva, sporet opp gjenværende rester av industrien og fotograferte disse.

Etter hvert kom også Skedsmo kommune sterkere på banen. I 1995-96 ble det utarbeidet planer for Sagelva Miljø- og Historiepark. Planen kom ikke til behandling i kommunestyret. På slutten av 90-årene opparbeidet kommunen turvei på Slora og i Kølabonn ved Rettenveien.

 

2002

I januar 2002 utarbeidet kommunen et forprosjekt om turvei fra Parkodden til Sagdalen, dette ble vedtatt av kommunestyret senere samme år. Omtrent samtidig inviterte Senterpartiet ved Arne Dolven lag og enkeltpersoner til studiering om Sagelva. I kjølvannet av dette ble det invitert til et drøftingsmøte 28. mai om en mulig forening for Sagelva, her var FAU, Strømmen Arbeiderforening og Senterpartiet representert. Senere ble også Strømmen Vel invitert til å delta. Det ble valgt en arbeidsgruppe bestående av Alf Stefferud, Per Klevan, Per Jakobsson, Arne Dolven og Terje Aastorp. 4. november 2002, ble Sagelvas Venner stiftet. Det første styret besto av Alf Stefferud, leder, Per Klevan, nestleder, samt styremedlemmene Per Jakobsson, Arne Dolven og Terje Aastorp.

Stiftelsesmøte ble avholdt 4. november 2002 i Strømmen Sparebanks lokaler med rundt 40 til stede. Arbeidsgruppens forslag om venneforening, og navnet SAGELVAS VENNER samt vedtekter ble vedtatt. Arbeidsgruppen ble valgt til styre fram til årsmøtet februar/mars 2003. Den nystartede foreningen mottok kr. 5000,- fra Strømmen Arbeiderforening til startutgifter og fikk videre en sponsoravtale med Strømmen Sparebank om kr. 50.000 i 2003, pluss gratis bruk av lokaler, trykksaker, porto etc. Tegneren Arne Krogstad tilbød salg av tegninger med motiver fra Strømmen, med en tredjedel av salgssummen til foreningen. Meldingsbladet Saugdøla ble utgitt fra starten.

 

2003

Samtaler med kulturetaten om endret trasévalg for turstien for å få en rimeligere og raskere realiserbar løsning på de bratteste partiene. Anlegget startet i 2003 i forbindelse med ny Sagbruksvei og bygging av boligene i Strømsveien 93-97.

Med visjonen om oppgangssag i sikte ble det arrangert tur til Gjersjøsaga i 2003. En sagkomité med Roar Amundsen og Alf Stefferud ble valgt. Noe senere ble denne forsterket med Steinar Bunæs som leder, etter hvert kom også Elljarn Jordet og Olav Ytrehorn med. Skedsmo kommune ble representert med Jan Teksum fra Kultursektoren.

Turveiåpning i Gisledal og innvielse av nye hovedtavle og informasjonsstolpe. Dugnader på Sloraområdet. Hjemmesiden sagelvasvenner.org ble opprettet
 
 
saugdola2012-4c
 
Fra åpning av turveien i Gisledal 2003, Svein Lunder kutter planken .
 

2004

I 2004 kom Liv Guri Hegge inn som nytt styremedlem. Samarbeidsavtale med kommunen om Den Kulturelle Skolesekken DKS, prøvefiske i Sagelva, fiskegruppe sammen med Strømmen Vel og innlandsfiskenemnda. Guidekurs. avholdt, elvevandring med innvielse av flere informasjonsstolper. Heftet SAGELVA med kart og annen info ved elvevandringene, også som gave til skolene. Redaksjon Steinar Bunæs og Alf Stefferud med bistand av Per Høstland, Per Klevan og Liv Guri Hegge. Produksjonskostnader dekket av sponsormidler.

 

saugdola2012-4d

Sagelvaheftet og infotavler.

 

2005

 

Strømmenvandring med over 100 deltagere. Vandringer for foreninger og lag ved siden av DKS, dugnader. Sagkomiteen arbeider med forprosjekt og sted for sag. Samtaler med Motormuseet om felles tiltak. Med gode erfaringer fra Sagelvaheftet startes bokprosjekt i samarbeid med Strømmen Vel med samme redaksjonsstab.

 

2006

Bokprosjektet intervjuer Milorgveteraner, avduking av skilt på slipplassen KÅTERUDMÅSAN med godt frammøte, utgivelse av Strømmenbok nr. 1, STRØMMEN - historier om stedet og folket lansert på Strømmenkveld i oktober. Utsolgt 3 uker før jul. Turveien jernbanebrua - Flaen ligger etter oppsatt plan, ser ut til å løses i 2007.
 
 
saugdola2012-4e
 
Strømmenbok nr 1 kom i 2006, samme år kom minneplaten på Kåterudmåsan.
 
 
2007

Salget av Strømmen boka ga kr. 400 000 til sagprosjektet, dermed hadde vi kr. 600 000 på sagkontoen. Felles utstilling på Motormuseet knyttes til DKS opplegget. Bokprosjektet GISLEDAL MØLLE 100 år gjennomføres av bokkomiteen med Steinar Bunæs som hovedredaktør. Bokprosjekt nr. 2 om Strømmen startes, utgivelse i 2008. Lansering på Strømmenkveld i biblioteket. Møllemonument innvies i september av ordfører Anita Orlund i den kommende Mølleparken. Sagkomiteen arrangerer tur til Gjersjøsaga for komiteen og kommende mannskaper. Sagplassering fastlagt til Nedre mølledam.

Utvidelse av Strømmen Storsenter, reguleringsplan. Vi stiller oss positivt til reguleringen, men bemerker at turveien må bygges også over Parkodden før brukstillatelse kan gis. Dette godtas og senteret kan ikke gis brukstillatelse før turveien er ferdig.
 
 
saugdola2012-4f
 
 
Sagkomiteen ved Møllemonumentet og bok om Gisledal mølle, begge 2007 .
 
 
2008
 
Rita Kamhaug nytt styremedlem etter Terje Aastorps bortgang. Trygve Tørres har overtatt regnskapsføringen etter Terje. Innvielse av turveien fra Sagbruksveienj til Mølleparken med over 300 deltagere, tablåer langs elva ved teatergruppa Strømlingen skrevet av Thor Sørheim. Tur til Kåterudmåsan, DKS-opplegget endres fra 6. til 8.-klassebesøk.
 
 
saugdola2012-4g
 
Strømmenkvelden 2008 med lansering av Strømmen II.
 

Sagprosjektet: Kommunen påtar utbyggingen av demninger og elveløp, avtalt pris med Jora Bygg og Laft, Lesja på rundt kr 600.000 eks MVA, levering i september 2009. Boka Strømmen II lanseres på Strømmenkvelden. Vi tildeles året byggeskikkpris i Skedsmo. Vi mottar stadig pengegaver til sagprosjektet. Ved årsskiftet har sagkontoen steget til kr. 1.450.000. Strømmenvandring nr. 2 gjennomført med over 200 deltagere.

 

saugdola2012-4h

 

Sommeren 2009 med vandring fra Kvernkallbassenget.

 

2009

Nyåpning av Kvernkallbassenget i samarbeid med Strømmen Vel, vandring til St. Hansfjellet via Strømmen stasjon med godt over 100 deltagere.

 

saugdola2012-4i

 

Sommeren 2009 var det hektisk sagbygging fra mai til september.

 

En visjon ble til virkelighet den 27. september 2009 med åpning av STRØMMENSAGA. Ordfører Anita Orlund innviet saga, hvoretter kommunen fikk den i gave av oss. Driftsavtale med kommunen. Nytt opplag av Strømmen I lansert på Strømmenkveld. Fiskesti langs Sagelvas østside. Kvernprosjekt av resterende penger.

 

saugdola2012-4j

 

Sagelvas Venner har mange gode støttespillere.

 

2010

Jens Karlsen nytt styremedlem. Heftet Strømmensaga v/Steinar Bunæs. Kvernkomité opprettes: Ragnar Halgunset, leder, Steinar Bunæs, Egil Johnsbråten, Elljarn Jordet og Jan Teksum fra kommunen, Lions Club Strømmen overrekker kr. 70.000. Fiskegruppas utredninger av mulig fiske i Sagelva overlevert kommunen. Møllesteinsbord og krakker, samt drikketrau for hester kommer på plass i Mølleparken. Støpegriser tas vare på. Strømmenkvelden med Trevar'ns Venner og Trevar'n-bok skrevet av Steinar Bunæs.

 

saugdola2012-4k

 

Mølleparken får møllesteinsbord og krakker som sagmesterne lager selv.

 

2011

 

Steinar Bunæs nytt styremedlem, overtar som nestleder/sekretær etter Per Klevan som går ut. Markering ved Milorghula, Åmotdammen. Tømmerhogst på Jølsen med tre dagers transport via Fetsund lenser og tømmerslep til Skjærva og saging på Strømmensaga. Full dekning i NRKs Glimt av Norge. Strømmenkveld med Strømmen IFs hundreårsmarkering.


2012

Kvernhuset ferdig laftet og flyttet til fundament ved elva med kvernkall laget av Egil Johnsbråten. To nye møllesteinsbord montert, og ni stabbesteiner ved nedkjøringen. Sagstiens manglende mellomledd åpnet under tiårsmarkeringen 4. november, samtidig med avduking av infotavler for Sagelvas bruer og støpegriser i ravinedalene. Påfølgende bespisning med hyggelige gaver fra Velferden, Pensjonistforeningen, Sagdalen Rotary, Strømmen Sparebank og Strømmen Vel.
 
 
saugdola2012-4l
 
 

Logo

 
 

Slik ser vår nye logo ut. Den er utformet av Per Høstland i samarbeid med styret. Vi ønsket et enkelt og stilrent bumerke, og synes Per her har løst oppgaven på en utmerket måte.

Et klebemerke av logoen følger vedlagt til alle medlemmer som mottar bladet i ordinær post. Digitale abonnenter kan eventuelt ta kontakt dersom de ønsker et eksemplar. La bilen få sitt merke så snart du har tid!
 
 
saugdola2012-4m
 
 
Fra reportasjen i Romerikes Blad om tiårsmarkeringen 4. november.
 
 

Medlemskontingent for 2013

Kontingenten er kr. 100.- for personlig medlem og kr. 300.- for lag, foreninger og bedrifter.

De som betaler over nettbank, husk på å påføre navn og medlemsnummer.

Medlemmer som skylder for 2012 får påført dette på giroen. Medlemmer som skylder mer enn to år strykes automatisk.

 

Husk årsmøtet. Det avholdes onsdag 6. mars 2013.

Stedet kunngjøres i neste nummer av Saugdøla.

Forslag som ønskes behandlet må være levert styret før 31.01.2012.
 
 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud og Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: www.sagelvasvenner.org

Ønsker du Saugdøla elektronisk?

Kontakt redaksjonen!

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode