_______________________________________________________
SAGELVAS VENNER Nr. 1 2012 - årgang 11
_______________________________________________________
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 6. MARS 2012
Årsmøtet avholdes i Akershusmuseet, Strømsveien 74 kl. 19.00 Årsmøtet avholdes iflg. vedtektene. Per Klevan viser en video fra fjorårets tømmerslep og Ragnar Halgunset orienterer om kvernprosjektet. Vi får også et kort innlegg om reisen som Øyas Venner i Sandefjord arrangerer til Syd-Georgia julen 2013.

Egil Johnsbråtens tilhenger med møllesteiner fra Kongsvinger 26.11.11
 
 

TERMINLISTEN
2012 blir et aktivt dugnadsår. Kvernhuset skal laftes til topps, vannrenne fra Nedre Mølledam skal på plass og kvernsteiner med utstyr skal monteres. Videre skal de siste utemøblene monteres og saga skal vedlikeholdes. Andre punkter skal utføres i samarbeid med kommunen.
Guidekurs avholdes i april. Er du en kandidat?
Andre arrangementer blir Strømmendagen og eldres uke i september, og Strømmenkveld i oktober. Vi har også planer om et arrangement rundt Sagstiens åpning i full lengde 4. november, samtidig med et aldri så lite 10-årsjubileum. Det er innledet et samarbeid med Strømmen Vel om faste innslag i VelNytt fra 2012.

Årsmelding 2011

Styret i 2011
har bestått av: Alf Stefferud, leder, Steinar Bunæs, nestleder/sekretær.
Styremedlemmer: Arne S. Dolven, Rita Kamhaug og Jens E. Karlsen
Varamedlemmer: Kirsten Johansen og Svein O. Arnesen.
Trygve Tørres har vært regnskapsfører og har også deltatt i styremøter.
Revisjon: Bjørn Leganger Krogstad, revisor, Tore Sandboe, vararevisor.
Valgkomité: Jorunn Karlsen, Tore Kristiansen og Thor Thoresen

Møteaktivitet
I løpet av 2011 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt fem styremøter. Strømmenkveld ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel og Strømmen IF i Skedsmo bibliotek i oktober, med lansering av jubileumsboka som hovedtema.

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2011

Strømmensaga
Det har vært stor aktivitet på saga i løpet av sesongen. I tillegg til alle sagingene er det utført praktiske forbedringer på saga og montert sittegrupper. På sagdagene har saga blitt brukt som konsertarena med Strømmen Blandaband som aktør.
Se ellers egne punkter om fløtingen fra Fetsund Lenser og Kulturminnedagen.
Driftskomiteen har bestått av Alf Stefferud (varamann Per Klevan), Egil Johnsbråten (vara Trygve Fledsberg) og Steinar Bunæs (vara Ragnar Halgunset).

Tømmerslepet fra Fetsund til Strømmensaga
Sagelvas Venner leverte etter avtale sitt tømmer fra Jølsen gård direkte på Fetsund Lenser i august. I dagene 14.-16. august ble så Romerikes trelastæra levendegjort, med sortering og bunting på søndagen, tømmerslep Fetsund-Skjærva på mandag, og skjæring på Strømmensaga tirsdag. Deltakelsen var stor alle tre dagene, og NRK sendte et program om slepet i serien Glimt av Norge 27. oktober.
Innslaget kan ses når som helst på http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/798440/.

Kulturminnedagen i Skedsmo søndag 11.09.2011
Huseby gårds venner og alle historielag i Skedsmo gikk i år sammen om en fire timers rundreise som svingte innom mange av kommunens viktigste kulturskatter. Første stopp var Strømmensaga, hvor deltakerne fikk en orientering om Sagelva og en demonstrasjon av eldre tiders saging på oppgangssag.

Kvernhus
Arbeidet med kvernhuset kom i god gjenge, men det ble noe hindret av vedvarende regnvær. Huset er laftet opp til halv høyde, og arbeidet fortsetter så snart snøen forsvinner. Etter en større leteaksjon fant vi endelig en som kunne levere, og vi har nå anskaffet 7 kvernsteiner, mange med en nedtegnet historikk. To skal brukes i vannkverna, og to skal brukes i en mindre håndkvern som også får plass i kvernhuset. To benyttes som møllesteinsbord, og en holdes i reserve.
Følgende er oppnevnt som ansvarlige parter:
Ansvarlig prosjekterende: Dr Ing A Aas-Jakobsen AS v/Asmund Sveen.
Ansvarlig utførende: Varden Entreprenør v/Johs Lassemo.
Det er tegnet avtale med anleggsgartner Frank E. Johansen fra Spydeberg om utførelse av grunnarbeider og oppføring av murte granittpilarer i februar 2012.
Kvernkomiteen består av Ragnar Halgunset, leder, Egil Johnsbråten, Elljarn Jordet, Steinar Bunæs og Jan Ove Teksum fra Skedsmo kommune.

Den kulturelle skolesekken (DKS) og elvevandringer
DKS-vandringene ble igjen gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo og Rælingen kommuner hadde fått tilbudet og til sammen ble nær 900 elever guidet. Elevene viser stor interesse av å se hvordan ei oppgangssag av gammel modell fungerer. På museet blir elevene vist film fra industrivirksomheten på Strømmens Værksted fra rundt 1950. Sykdom blant museets personale gjorde at foreningen ved Per Høstland i år sto for presentasjonen av modellen med Sagelvas industriområder pr 1903.
Som vanlig har det også blitt gjennomført en rekke vandringer for foreninger, lag og bedrifter, men nå med demonstrasjon av saga som et nytt høydepunkt.
Markering av Milorg-hula ved Åmotdammen ble arrangert med turmarsj fra Sandbekkstua til dammens vestside 22. august med mer enn 100 deltakere.
Årets Strømmendag ble arrangert 3. september. Sagelvas Venner deltok i vårt nye telt, med boksalg og godt publikumsbesøk.
Strømmenkveld i biblioteket ble arrangert 24. oktober i samarbeid med Strømmen Vel og Strømmen IF med lansering av Strømmen IFs hundreårs jubileumsbok og presentasjon av en lang rekke veteraner fra foreningen.
Åpningen av den nye Trevarebrua 3. november ble et stort fellesarrangement mellom kommunen og Strømmen Vel, Trevar’ns Venner og Sagelvas Venner.

Dugnader
Med god innsats fra medlemmer ble det gjennomført dugnader med rydding langs elva og i sagområdet gjennomført i april/mai.

Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i år kommet ut med fire nummer mens hjemmesiden www.sagelvasvenner.org/ som ble lansert i 2009, blir holdt à jour og videreutviklet av vår webmaster Jan Widén. Det er i år også lagt ut en fyldig omtale av Sagelva og Strømmensaga på www.lokalhistoriewiki.no

Våre støttespillere
Vi kvitterer og takker i år for disse pengegavene:
Strømmen Humanitære Forening kr 35 000,00
Sagdalen Rotary Klubb kr 15 000,00
Styret retter en stor takk til alle våre støttespillere som bidrar med gaver og økonomisk støtte til drift av oppgangssaga, utbygging av mølleparken og det nye kvernhuset. Takk også til Akershusmuseet og Skedsmo bibliotek for hjelp til å arrangere Strømmenkvelden og til Strømmen Sparebank som dekker våre utgifter til Saugdøla, porto, kopiering og rekvisita.

Medlemstall:
Per 31.12.2011: Personlige medlemmer 297
Bedrifter / lag 18
 


Sagelvas Venner Regnskap 2011
Inntekter Utgifter
Medlemskontingent 2010/11 5 300,00
Medlemskontingent for 2012 31 769,00 37 069,00
Salg bøker/hefter 18 627,00
Gaver 50 000,00
Guiding/saging 17 000,00
Renter samt kr 129 fra Gjensidige 8 428,13
Servering på saga 6 487,50
Sum 137 611,63

Utgifter
Byggesøknad/ansvarsrett 18 327,50
Innkjøp av tømmer 22 343,75
Frakta hest/kusk 4 500,00
Div. innkjøp 3 309,70
Møllesteiner 30 000,00
Utgifter kvern 78 490,95
Utgifter saga og administrasjon:
Musikk ved arrangementer 8 000,00
Utgifter utstyr ved servering 1 535,00
Innkjøp projektor 10 238,00
Div andre utg (porto, trykking, flyers, gebyrer) 5 605,25
25 378,25

Utgifter totalt 103 869,20
Årsresultat 33 742,43
Bank:
Beholdning 31.12.10 31.12.11
Driftskonto 9 929,94 39 830,99
Sagkonto 749 134,58 752 934,96
Håndkasse 613,00 654,00
Beholdning 759 677,52 793 419,95
-759 677,52
Årsresultat kr 33 742,43

Trygve Tørres Revidert og funnet i orden
Regnskapsfører Bjørn Leganger Krogstad
Revisor
Strømmen 31.01.2012

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud og Steinar Bunæs
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bankkonto nr.: 1310 16 74015
Hjemmeside: www.sagelvasvenner.org
Ønsker du Saugdøla elektronisk? Kontakt redaksjonen!
 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode