SAGELVAS VENNER           Nr. 1    2022 - årgang 21


Driftsmøte 2022 - Invitasjon

Styret følger nøye med på smitteutviklingen i samfunnet. Det har i løpet av 2021 vært upassende med driftsmøte, men takket være positiv innstilling har det likevel vært god aktivitet i SaV. Det vises til årsmeldingen. Driftsmøte 2022 avholdes onsdag 16. februar kl. 1900 på Trevaren. Der vil vi kunne drøfte erfaringer fra 2021, orientere om status, og se mot planer for 2022. Vi tilbyr enkel servering, og ber om påmelding Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Årsmøte 2022 - Invitasjon

Årsmøtet 2022 avholdes onsdag 9.mars kl. 1900 på Trevaren. Plan for møtet er årsmøtesaker i henhold til vedtektenes § 8. Revidert regnskap blir lagt frem der. Valgkomiteen legger fram sin innstilling. Etter det formelle årsmøtet vil det nye styret kunne invitere til noe informasjon og dialog. Alle medlemmer i SaV er velkomne til årsmøtet. Vi tilbyr enkel servering, og ber om påmelding  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Til behandling på årsmøtet fremmes to forslag:

Forslag 1 fra styret: Styret foreslår at årskontingenten for medlemskap i SaV heves fra kr. 150,- til kr. 200,-. Begrunnelse: Vedlikehold av interesseområdene koster, aktivitetsområdene øker, og styret ser et stort etterslep etter pandemien.

Forslag 2 fra styret: Det vises til regnskapet. Styret foreslår at årsmøtet vedtar en rammebevilgning på kr. 500.000,- for å kunne fullføre prosjektet «Strømmen sidebane» raskest mulig. Begrunnelse: Målet er å ferdigstille prosjektet i løpet av 2022. Det har påløpt uforutsette utgifter til grunn, mur og strøm. En rammebevilgning vil gi prosjektet større handlefrihet i påvente av midler gjennom søknader.

Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt inn via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 16. februar, jf. vedtektenes § 8.

Årsmelding 2021.

På grunn av Corona-pandemien lot det seg ikke gjøre å gjennomføre et årsmøte på tradisjonelt vis i 2021, med samling på Trevaren. I stedet ble alle årsmøtesakene presentert for medlemmene i Saugdøla nr. 1-2021. Vi fikk inn 12 svar og alle svarte JA til de fremlagte sakene inkludert valgkomiteens innstilling.

Styret har i driftsåret bestått av:
Leder: Tore Per Bakken
Nestleder: Ragnar Halgunset
Kasserer Tore Gunnar Hansen
Styremedlemmer: Ulf Engebraaten og Trygve Næsheim
Varamedlemmer: Mette Sveen og Bjørn Gunnar Kværne
Revisor: Per Ruud.

Valgkomite: Trygve Fledsberg, Lars Teigen og Tor Weinholdt.

Ingen forslag ble fremmet til behandling på årsmøtet 2021.

Andre komiteer og arbeidsgrupper utpekt av styret:
• Dugnader / driftskomite for Mølleparken: Ragnar Halgunset, Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Bjørn Gunnar Kværne og Lars Teigen.
• Innkalling: Mannskap / guider: Trygve Næsheim.
• Prosjekt Strømmen sidebane: Ulf Engebraaten, Tor Weinholt, Bjørn Gunnar Kværne, Knut Sørheim, Ragnar Halgunset, Tore Hansen, Tore Per Bakken.
• Informasjon: Ragnar Halgunset, Tore Hansen, Mette Sveen, Bjørn Gunnar Kværne.
• Sagelvafestivalen: Tore Per Bakken, Ulf Engebraaten.
• Forum for Kulturminnevern Lillestrøm og Tømmeruta: Tor Weinhol

 

Driften.
Styret har hatt 7 møter med dagsorden. Referatene er lagt inn i «styre-web». Styresakene har hatt stor bredde, oppgavene er fordelt med delegerte ansvarsområder, og noen oppgaver må det jobbes videre med inn i det nye driftsåret. Styret har revidert fordelingen av nøkler til anleggene. Det er etablert et oppgavedokument som synliggjør grensesnittene mellom rollene i styret og andre aktive oppgaver. Styret har hatt et godt arbeidsmiljø. Aktivitetene utad for medlemmene og publikum, har vært begrenset av styret med forankring i de begrensningene som har vært satt p.g.a. pandemien, med den følge at den synlige og praktiske driften på de etablerte anleggene har vært begrenset etter sentrale og lokale forskrifter. Vi håper på en normalisering rimelig raskt.

 

Oppgaver i løpet av året som omtales spesielt:

DKS-Den kulturelle skolesekken:

Med strenge restriksjoner på vårparten 2021 kunne ikke SaV ta ansvar for et arrangement med besøk av et stort antall elever i Mølleparken. Løsningen ble at sag og mølle ble åpnet, demonstrert og forklart for opptak av film, med noen få tilstede. Deretter ville DKS formidle et redigert opptak for elevene. Vi strekker oss langt for skolene. Styret ønsker å produsere en egen film om virksomheten i mølleparken.

Ordfører og kulturledelse i Lillestrøm kommune:


Ordfører bestilte og fikk 26.05 en personlig guiding av Steinar Bunes og Tor Weinholt, med vandring fra Stasjonsparken til Kølabonn. Underveis var det fine samtaler, orienteringer og demonstrasjon av sag og kvern. Den 22.06 ble opplegget etter anmodning gjentatt for en delegasjon fra kommunen, bl.a ledelsen i Kultur og Samfunn. SaV må si seg godt fornøyd med disse forespørslene fra politisk og administrativ ledelse i Lillestrøm kommune.

Andre besøk:

Vi erfarer at det stopper folk ved sag og mølle så snart portene åpnes. Forum for Kulturminnevern Lillestrøm la inn en stopp på årets utflukt. Årets siste planlagte vandring med demonstrasjon var i november. En voksen bursdagsfeiring med gjester.


Strømmen sidebane:

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet gjennom hele året, og står i dag med to oppussede jernbanevogner, ca. 36 meter ferdig spor, 1 stoppbukk og en planert tomt med tørrsteinsmur og fundament. Takket være en aktiv dugnadsgjeng, ble aktiviteten avsluttet for året i slutten av november. På tomten er viadukten nå under oppføring. Det er søknader inne for å få dekket utleggene innenfor en kostnadsramme på 2,6 mill.

 

Vedlikehold / ryddedugnad:

Det ble organisert en ryddedugnad den 25.09, med prioritet å ta ned oppvekst av vegetasjon. Oppgaven er formidabel, men bl.a. ble det ryddet på brofundamentet under dagens Hovedbane. Vi takker for personlig initiativ! I 2022 ser vi en mulighet for at restriksjonene i samfunnet blir opphevet. SaV vil i så fall planlegge oppgaver som kan gjøres både av den enkelte og i forbindelse med en større organisert aktivitet. Etterslepet på vedlikehold er stort, og det blir ikke mindre av at vi har interesse i en større del av elveløpet.

 

Mye kunne vært nevnt, men ingen er glemt. Styret takker for innsatsen gjennom driftsåret 2021.

 

Strømmenkvelden

Ble gjennomført i samarbeid med Strømmen bibliotek og Strømmen Vel.

Ca. 170 fremmøtte fikk et interessant foredrag av Rune Schau, «Strømmen postkort»

 

Grasrotgivere

Som grasrotgivere kan du velge å gi 7% av din spilleinnsats hos Norsk tipping til en organisasjon du vil støtte. Dette vil ikke ha betydning for dine vinnersjanser eller premier. Hvis man ikke velger en grasrotmottaker går pengene til staten. Vi har per dags dato 42 grasrotgivere, en økning på 7 fra i fjor høst. Dette gir oss en kjærkommen inntekt på ca. 15000 kr per år. En stor takk til de som støtter oss på denne måten!

Levering av Saugdøla

For å spare porto har vi alltid hatt frivillige medlemmer som leverer bladet og giro for medlemskontigent rett i postkassen din. Veldig mange har etter hvert fått postkassen innenfor låst dør, så budene våre får ikke levert. La oss få vite din e-post adresse, send den til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så sender vi deg Saugdøla og medlemskontigent elektronisk - raskere og billigere for alle parter.

 

Saugdøla redaksjon: Styret Sagelvas Venner

E-postDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Vipps: 76958.

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode