SAGELVAS VENNER           Nr. 1    2021 - årgang 20


 

Svein Olav Arnesen, 1949 - 2020
Det var med tungt hjerte vi mottok budskapet om at Svein Olav Arnesen hadde tapt kampen mot sykdommen.
Svein Olav ble valgt inn i styret i 2011 som varamedlem før han ble fast medlem. I 2016 overtok han lederrollen etter Steinar Bunæs. Svein Olav har i løpet av de snaue 5 årene han har vært leder, utført en formidabel innsats for Sagelvas venner. Det er vanskelig å trekke fram enkeltsaker for det har vært så mange, men to saker bør nevnes – skaffet sponsorer til det siste bokprosjektet slik at dette ble fullfinansiert og en nitidig oppfølging av byggesøknaden for Strømmen sidebane. Det må legges til at Svein Olav fikk oppleve at denne ble godkjent rett før han døde. Det kommer til å merkes at Svein Olav er borte.

Vi lyser fred over Svein Olavs minne.

Årsmøte 2021
Som tidligere meddelt på vår hjemmeside og Facebook-side vil årets årsmøte foregå med dette nummeret av Saugdøla. Alle registrerte medlemmer per 1. mars 2021 har stemmerett. Avstemmingen foregår ved at man svarer JA, eller utelater å svare, hvis man er enig. Hvis man har motforslag eller har nye saker som ønskes behandlet på årsmøtet, svarer man NEI med beskrivelse og henvisning til årsmøtesaken. Frist for å svare er 10. mars 2021.

 

Det er to måter å stemme på:
1) Sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
2) Sende brev til Sagelvas Venner, Holmsens vei 58B, 1467 Strømmen

Årsmøtesaker:

1. Registrere tilstedeværende medlemmer som har stemmerett.
Styret vil telle opp alle innkommende e-poster og brev etter svarfristens utløp.

2. Velge møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.
Styret vil foreta det administrative rundt årsmøtet og skrive møteprotokoll. Vi trenger to frivillige til å signere protokollen. Hvis ingen melder seg forbeholder styret seg retten til å utnevne to.

3. Godkjenne innkalling og saksliste.
Fremgangsmåten for gjennomføring av årsmøtet ble annonsert den 24. jan. på vår hjemmeside og FB-side. Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet vil bli presentert og behandlet senere i år.

4. Behandle årsberetning 2020

Årsberetning:

Etter årsmøtet 5. mars 2020 har styret vært sammensatt slik:
Leder Svein Olav Arnesen, styremedlem Ragnar Halgunset, Tore Hansen, Ulf Engebraaten og Lars Teigen, varamedlem Trygve Næsheim og Tor Weinholdt.
Revisor: Per Ruud.

Valgkomité: Trygve Fledsberg, Bjørn Gunnar Kværne og Bjørn Rognerud.

Andre komitéer og arbeidsgrupper som er utpekt av styret:
Driftskomité for Mølleparken: Leder Ragnar Halgunset og medlemmer Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Erik Johnsbråten og Lars Teigen.

Arbeidsgruppe Strømmen sidebane. Leder Ulf Engebraaten og medlemmer Ragnar Halgunset, Tore Per Bakken, Bjørn Gunnar Kværne, Knut Sørheim og Tor Weinholdt.

Møteaktivitet: I 2020 har det vært tre styremøter, ett årsmøte, ett møte for driftspersonell, ett kontaktmøte med kulturadministrasjonen i Lillestrøm kommune. Videre har SaV deltatt i møte om Forum for kulturminnevern innen Lillestrøm kommune.

Både Den kulturelle skolesekken, Sommeråpne dagene i Mølleparken og Sagelvafestivalen ble avlyst i 2020.

Besøk langs elva og i Mølleparken: Det har bare vært 2 bestilte besøk med demonstrasjon av sag og kvern i Mølleparken.

Strømmenkvelden ble arrangert 26. oktober i samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel. Hovedtema var presentasjonen av den nye boka Sagelva 1520 – 2020. Hedersprisen Strømlingen ble tildelt Rita Kamhaug for alt det frivillige arbeidet hun har gjort på Strømmen.

Informasjon: Vår utadrettede informasjon er gjennom tre kanaler: bladet Saugdøla som gis ut fire ganger per år - dels trykket og dels elektronisk, nettstedet www.sagelvasvenner.org og Facebook-siden Sagelva Venner.

Dugnad: Ryddedugnad langs elva ble gjennomført på individuell basis. Søppelet ble samlet ved Sagstien slik at det ble lett for kommunens folk å hente det. Det har også blitt foretatt diverse vedlikehold på saga og kverna.

Prosjekt Strømmen sidebane er godt i gang. Byggesøknaden er godkjent. Skinner og to vogner er hentet til Strømmen hvor restaureringen av den ene vogna snart er ferdig. Arbeidet med fundamentene til viadukten er kommet godt i gang. Totalt er det lagt ned over 400 dugnadstimer i 2020.

Grasrotgivere
I 2020 har ca. 35 spillere hos Norsk Tipping vært registrert som Grasrotgiver til Sagelvas Venner. I 2020 utgjør dette en kjærkommen inntekt på ca. 13.000 kroner. En stor takk til alle sammen.

Ved årsslutt var medlemstallet 408 enkeltpersoner og 17 foreninger/lag/bedrifter.

 

5. Behandle regnskap
Se side 4. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor.

6. Fastsette kontingent
Styret foreslår å beholde kontingenten uendret i 2022.

7. Behandle saker fremlagt av styret
Ingen saker til behandling.

8. Behandle innsendt saker til årsmøtet
Avventer for innkommende saker.

9. Velge styre og revisor
Valgkomiteen har levert en enstemmige innstilling som følger:
o Tore Per Bakken, leder - velges for 1 år
o Ragnar Halgunset, styremedlem – velges for 1 år
o Ulf Engebraaten, styremedlem – gjenvelges for 2 år
o Trygve Næsheim, styremedlem – velges for 2 år
o Tore Hansen – ikke på valg
o Mette Sveen, varamedlem – velges for 1 år
o Bjørn Gunnar Kværne, varamedlem – velges for 1 år
o Per Ruud, revisor - gjenvelges for 1 år

10. Velge tre medlemmer som valgkomité

Styret foreslår følgende medlemmer til valgkomiteen som velges for 1 år:
Trygve Fledsberg, Lars Teigen og Tor Weinholdt.

 

Sagelvas Venner Årsregnskap 2020

Regnskapsfører: Tore Hansen

 

 

 

Styret retter en spesiell takk for innsatsen i 2020 til dugnadsfolk, guider, mannskaper som betjener sag og kvern samt bud som bringer Saugdøla til de mange postkasser.

Saugdøla redaksjon: Ragnar Halgunset

E-postDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 918 41 819

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode